Slutrapporten från tre års arbete (2012-2014) med projektet Fair Sex beskriver övergripande det arbete som bedrivits, vilka framgångar projektet haft, men också vilka svårigheter arbetet stött på. I rapporten redogörs även för förslag inför framtida arbete med jämställdhetsintegrering och mot sexuellt våld, ansatsen är att vara framåtblickande. Förhoppningen från projektets sida är att andra projekt som förenar aktörer från olika delar av samhället ska kunna dra nytta av de erfarenheter som gjorts.
Läs rapporten.