Det finns ett stort antal texter, rapporter och riktlinjer utformade för att underlätta arbetet med jämställdhetsplaner och liknande styrdokument. Ofta är upplägget liknande, med vissa skillnader. Nedan har vi samlat ett antal av dessa, samt länkar till sidor med praktiska tips för att underlätta arbetet. Vi har valt att samla flera olika, så du ska kunna välja det upplägg som du trivs med. Grundläggande strukturmallar i form av en checklista och tips om hur det går att tänka vid planering av insatser för ökad jämställdhet har vi lagt separat.

Jämställdhetsarbete i praktiken
Skrift utgiven av utbildningsstyrelsen och Folkhälsan med bland annat beskrivningar av hur olika skolor konkret gått till väga i sitt praktiska jämställdhetsarbete och vilka fallgropar som finns på vägen. Rapporten utgår ifrån finska erfarenheter och går att ladda ner här.

Diskriminerad, trakasserad, kränkt?
Rapporten bygger på 500 intervjuer med barn, elever och studerande. Här sammanfattas deras uppfattningar om hur diskriminering och trakasserier ser ut i skolan och hur de borde bemötas. Rapporten gavs ut av svenska Skolverket 2009.

Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling
Om hur skolans ledning kan arbeta för en skola fri från kränkningar. Materialet innehåller både goda och varnande exempel. Rapporten hänvisar till den svenska lagen om huvudmannens ansvar – här skiljer sig lagen åt mellan Sverige och Finland och de rättsliga följderna är således olika. Möjligheterna att påverka sin arbetsplats är dock desamma. Läs rapporten.

Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade – En rapport om sexuella trakasserier i skolan
En utsatt pojke ska ta det som en man. Så kan man sammanfatta Adam Jonssons forskningsrapport från Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet om sexuella kränkningar mot pojkar. Läs rapporten i sin helhet..

Jämställdskola.se
En hemsida för lärare och pedagoger med tips och idéer för hur man kan arbeta för en jämställd skola. Här hittar du också konkreta verktyg för att göra en kartläggning av sexuella trakasserier i skolan. 

Lika rättigheter i skolan
Lika rättigheter i skolan är en bok som ger tips och inspiration för hur verksamheter inom skolan kan bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Läs boken.

Lås upp
Normutmanande metoder, övningar och utbildningar. Gå till sidan.

Husmodellen 
En metod för att strukturera jämställdhetsarbete från Diskrimineringsombudsmannen i Sverige. Hitta metoden.

Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i norden
Rapport – Hållbart jämställdhetsarbete om praktiskt jämställdhetsarbete med konkreta tips för inspiration. 

Boktips: Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring. (red. Janne Bromseth och Frida Darj)
”Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige uder de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter.” Kan beställas på internet.