Arbete mot trakasserier och för en jämställd skola behöver bygga på tre olika typer av insatser. Främjande insatser, förebyggande insatser och åtgärdande insatser. För att nå de mål som formulerats i planerna behövs ofta flera olika insatser som sätts in parallellt och som riktas mot samma upplevda problem.

Det främjande arbetet

 • Syftar till att skapa en trygg skolmiljö och stärka respekten för allas lika värde.
 • Bör omfatta fler diskrimineringsgrunder än kön.
 • Riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning.

Exempel på främjande insatser:

 • Studerande får återkommande, med stöd av personal, hålla i aktiviteter för att skapa en god atmosfär, t.ex. caféverksamhet eller trivselaktiviteter i klassen.
 • Personalen planerar utflykter eller friluftsdagar så att alla studerande ges förutsättningar att delta.
 • Alla studerande, oavsett kön, ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten.
 • Undervisningen skall belysa olika typer av familjebildningar, olika minoriteter och utmana stereotypa föreställningar om kön (och andra grupper) – normkritisk undervisning.
 • Sexualundervisningen/hälsokunskapen skall ta upp både negativa och positiva aspekter av sexualitet och relationer samt normer kopplade till kön och sexualitet.

Det förebyggande arbetet

 • Syftar till att motverka risken för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
 • Omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifieras som risker.
 • Är baserat på identifierade behov.

Exempel på förebyggande insatser:

 • Ha rastvakter som har uppsikt över platser som de studerande upplever som otrygga, gäller ofta korridorer som är undanskymda och vissa toalettutrymmen. 
 • Analysera kartläggningar av de studerandes trygghet och planera insatser tillsammans – är otrygghet kopplat till kön på er skola/i er verksamhet? 
 • Ta fram ordningsregler tillsammans med de studerande.
 • Ge studerande och anställda information om hur skolan hanterar kränkningar och trakasserier samt ge information om vart det går att vända sig till för den som blivit utsatt. 
 • Diskutera sexuella trakasserier och normer kopplade till kön och sexualitet med eleverna i undervisningen. 

Det åtgärdande arbetet

 • Det krävs goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 • Arbetet ska påbörjas genast när det kommit signaler om att  en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.
 • Innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

Exempel på åtgärdande insatser:

 • Utse antimobbningsteam som består av undervisade lärare, ledning, personal från studerandehälsan och studerande.
 • Öka observationer på rasterna.
 • Skolan har utarbetat rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda sexuella trakasserier och andra kränkningar som all skolpersonal känner till. I rutinerna framkommer vad som ska göras, av vem, när och hur.