Att skapa en jämställdhetsplan, jämlikhetsplan eller lika villkors-plan kräver visst arbete och struktur. Viktigt att tänka på är att varje skola, eller verksamhet, har sina styrkor och svagheter det vill säga problem som behöver motverkas och positiva sidor som bör stärkas. Andra skolors jämställdhetsplaner kan därför fungera som inspiration, men de bör inte kopieras rakt av.

Nedan följer en övergripande struktur över hur arbetet med att utforma en jämställdhetsplan kan struktureras.

  1. För att alla som berörs av planen ska veta vad som gäller för just deras skola bör man börja med att göra en nulägesanalys. Vad är bra och vad fungerar mindre bra i verksamheten? Det kan exempelvis göras genom en enkät, individuella samtal med studerande och anställda eller liknande. Tänk på att inte missa vad som är bra och fungerar – det är viktigt i det främjande arbetet.

  2. Analys av kartläggningen. Dra slutsatser om varför de studerande känner som de gör, varför uppstår kränkningar till exempel? Om det kommer fram att elever känner sig otrygga i omklädningsrummen på skolan måste man analysera varför det är så för att kunna hantera det korrekt. Genom att analysera svaren minskar risken att insatserna/åtgärderna blir felriktade.
  3. Formulera konkreta mål och åtgärder som utgår ifrån kartläggningen och en ansvarsfördelning för arbetet som ska göras. Om målen och åtgärderna är för vagt formulerade blir det svårt att följa upp och se så att resurser lagts på rätt insatser. Likaså finns det en risk för att de planerade insatserna faller mellan stolarna om det inte är utskrivet i planen vem som ansvarar för vad. Utgå gärna från följande frågeställningar när ni formulerar planen och skriv ut vad som gäller: Vad ska göras? Hur ska det göras? När ska det göras? Vem ska utföra uppgifterna?

  4.  Hur ska insatser/åtgärder utvärderas och följas upp? För att förvissa sig om att något inte upprepas, eller åtminstone att ett arbete verkar gå åt rätt håll, måste åtgärder följas upp och utvärderas. Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga kanske andra eller kompletterande insatser behöver genomföras till dess att situationen är löst på lång sikt. Ofta är det bra att ta med en kort beskrivning av hur olika åtgärder har genomförts i problembeskrivningen för nästa års plan, på så vis lär man sig av vad som fungerat och inte.
  5. Beskriv i planen hur studerande ska medverka, och har medverkat i det främjande och förebyggande arbetet. Enligt lag ska eleverna involveras i arbetet. Det är också lättast att förankra planen i verksamheten om de studerande är med i kartläggningen av nuläget och i utformningen av åtgärderna. De studerande vet mycket som personal på en skola inte känner till, därför är de viktiga i arbetet med jämställdheten på skolan.
  6. Rutiner för hur studerande och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkningar behöver finnas tillgängliga för alla som berörs av dem.
  7. Det är också bra att skriva ut rutiner för hur personalens respektive rektorns anmälningsskyldighet ser ut.
  8. Rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras behöver skrivas ner. Det är viktigt att alla vet vad som händer, både med den som utsatts och den som utsatt, vid den här typen av händelser.

Exempel på hur en jämställdhetsplan kan se ut kan du se här.
Mer utförliga modeller för hur det går att ta fram en plan finns här.