Fair Sex-workshoparna har under det gångna året uppdaterats och kvalitetssäkrats. Metoden har väckt intresse och nått gymnasieungdomar och praktiker även utanför Åland.

Fair Sex-projektet har, i och med verksamheten 2014, genomförts under tre år. Under året har projektet haft två anställda, en praktikant och tre timanställda workshopledare. En central del av arbetet har varit att uppdatera och kvalitetssäkra innehållet i workshoparna. Utvärderingar från ledare och studerande, samt från projektets anställda har legat till grund för utvecklingen av materialet. Materialet har också granskats av en extern expert. En viktig del i utvecklingsarbetet har varit att fokusera diskussionen ytterligare kring gråzoner och att tydligare integrera ett normkritiskt perspektiv. Nya bilder som synliggör några av de teman som lyfts i workshoparna har utformats tillsammans med serietecknaren Sara Elgeholm. Liksom tidigare år har Fair Sex-workshopar hållits med samtliga klasser Ålands gymnasieskolas årskurs två samt med ungdomarna på Katapult, de studerande på Folkhögskolans NYA-linje samt med eleverna på Yrkesträningsprogrammet (YTP). Totalt har Fair Sexteamet genomfört 48 workshopar under 2014.

Insatserna som under de tre projektåren riktats till de vuxna i skolan, har byggt på varandra. Efter det första årets allmänna utbildning och andra årets arbete med jämställdhetsplaner har samarbetet under 2014 baserats på jämställdhetsgruppernas egna önskemål och behov av stöd.

Under hösten inledde Fair Sex ett samarbete med organisationen De Ungas Akademi (D/U/A), som är verksam i hela Svenskfinland. Därigenom nådde projektet svenskspråkiga ungdomar på fastlandet. I oktober utbildades fyra workshopledare på fastlandet och i direkt anslutning till utbildningstillfället höll projektpersonalen från Fair Sex fyra pilotworkshopar i Grankulla samskola. D/U/A har för avsikt att inkludera Fair Sex i sitt utbildningsutbud 2015 och har sökt om medel för detta. Fair Sex har under 2014 deltagit i konferenser och utbildningar på fastlandet, i Sverige och i Ryssland.

Spridningen av Fair Sex-metoden utanför Åland möjliggjordes av att projektet beviljades ekonomiskt stöd från finska Undervisnings- och kulturministeriet, utöver den finansiering som Ålands landskapsregering/Paf beviljade för lokal verksamhet.