För att jobba långsiktigt för att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga har Fair Sex även 2013 jobbat med både unga och vuxna.

Fair Sex är både en metod och ett projekt med syftet att motverka sexuellt våld och främja jämställdhet, bemäktande (empowerment) och positiva sexuella vanor bland unga. Projektet startades som en kampanj 2011, inom ett EU-finansierat projekt, och har sedan utvecklats till ett självständigt projekt som bygger på olika delar som genomförs parallellt med finansiering från och på uppdrag av Ålands landskapsregering. Under 2013 har arbetet med vuxna skett genom att jämställdhetsgrupperna på Ålands yrkesgymnasium, Ålands lycéum och Ålands folkhögskola fått handledning och stöd i arbetet med att utforma jämställdhetsplaner och handlingsplaner för hantering av sexuella trakasserier.

Arbetet med ungdomar har som tidigare år skett via interaktiva workshopar där sex, ömsesidighet, våldtäkt och normer diskuterats. Under 2013 fick också ungdomarna inom Katapult, en verksamhet för ungdomar som varken går i gymnasiet eller har något arbete, och Yrkesträningsprogrammet (YTP), ett gymnasieprogram för ungdomar med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar, ta del av dessa workshoppar.

Det går att notera att förkunskaperna hos ungdomarna ser väldigt olika ut. Vissa har diskuterat de frågor som tas upp inom Fair Sex redan på högstadiet, medan andra fått diskutera sociala aspekter av sex för första gången. De skilda förkunskaperna är jämnt fördelade mellan grupper, skolor och linjer. I utvärderingarna ger ungdomarna uttryck för att de uppskattar att diskutera ämnena och att information om både våldtäkt och vad som menas med ”fair sex” är viktig.

Arbetet med materialet för eleverna på YTP har varit speciellt utmanande och angeläget och satsningen på att anlita konsulten Jack Lukkerz inför det arbetet fungerade både kvalitetssäkrande och kompetenshöjande för de anställda inom projektet. I samband med besöket i Mariehamn höll Lukkerz en öppen föreläsning på ämnet ”Sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar”.