Fair Sex har sedan starten varit ett projekt med två parallella delar varav en har varit riktad mot ungdomar och den andra har varit riktad mot vuxna. Arbetet med vuxna har varit insatser för att upprätta ett långsiktigt jämställdhetsarbete på de skolor där vi hållit workshopar med ungdomar.  Det finns dokumenterade vägar till framgång för jämställdhetsarbete i skolor och andra verksamheter. Några av framgångsfaktorerna är att arbetet just är kontinuerligt och långsiktigt, andra centrala aspekter är att hela skolan är involverad och att ledningen är tydlig i sitt engagemang. 

Skolan ska vara en miljö fri från kränkningar och diskriminering och i det arbetet har lärarna ett stort ansvar då de träffar eleverna på en regelbunden och långvarig basis. De anställda på skolan, såväl lärare som annan personal ser hur eleverna mår och hur de behandlar och bemöter varandra. För att arbeta mot trakasserier och för att se till att ingen elev diskrimineras, varken i klassrumssituationer eller under övrig skoltid, behöver lärare, rektorer och elevvårdsteam kompetens och kunskap, dels om genus och normer, dels om vilken verklighet eleverna lever i när det gäller frågor om jämställdhet och sexualitet. Personal som inte är lärare möter eleverna utanför klassrummet och ser därför saker som inte skulle ske under lektionstid, de utgör därför en viktig resurs i det långsiktiga arbetet.

En ytterligare anledning till att vi velat jobba med både vuxna och ungdomar är att både vuxna och ungdomar skapar och upprätthåller de normer och värderingar som råder i olika sammanhang, skillnaden är att vuxna är de som ansvarar för att sätta gränser och vägleda ungdomar. Detta är inget specifikt för just skolpersonal, men lärare och övriga anställda inom skolan är några av de vuxna som ungdomar tillbringar mest tid med under skolåren, det är därför rimligt att tänka sig att de har en inverkan på de normer som råder i skolmiljön. Då trakasserier och kränkningar är uttryck för värderingar och normer menar vi att arbetet med skolpersonal är minst lika viktigt i arbetet för att motverka sexuellt våld som arbetet med ungdomar, inte minst då personalen är de som är kvar i skolverksamheten under en längre tid och därmed har möjligheten att arbeta långsiktigt.

År 2012 höll Åland fredsinstitut lärarfortbildningar inom Fair Sex för personalen i alla åländska gymnasie- och högstadieskolor. Syftet var att ge skolpersonalen verktyg att upptäcka, hantera och förebygga sexuellt våld och kränkningar. Fortbildningen byggde till stor del på diskussioner om jämställdhet och normer, samt om personalens egna erfarenheter och visioner för skolan. Under 2013 gav personalen inom Fair Sex stöd och handledning för gymnasieskolornas jämställdhetsgrupper i arbetet med att skriva jämställdhetsplaner samt handlingsplaner mot sexuella trakasserier. Under 2014 fanns möjligheten för skolorna att få stöd i jämställdhetsarbetet utifrån den plats där de befann sig med sitt jämställdhetsarbete, det var alltså upp till skolorna själva att formulera om de hade behov av fortsatt stöd – och i sådant fall vad.

För ytterligare läsning om framgångsfaktorer i jämställdhetsarbete och vikten av långsiktighet rekommenderas ”Låt 101 blommor blomma” och ”Hållbart jämställdhetsarbete…”.