Ålands fredsinstituts nyhetsbrev 4.2013

Tisdagen den 17:e december höll Fair Sex ett slutseminarium där det gångna årets arbete presenterades.

Fair Sex är både en metod och ett projekt med syftet att motverka sexuellt våld och främja jämställdhet, bemäktande (empowerment) och positiva sexuella vanor bland unga. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering.

Verksamheten 2013 har bestått av workshopar och handledning av jämställdhetsgrupper. Liksom 2011 och 2012 har workshopar hållits med alla elever i årskurs två på åländska gymnasieskolor. Under 2013 har projektpersonal och utbildade workshopledare också hållit workshops för arbetssökande ungdomar och studerande på yrkesträningsprogrammet.

Under året har materialet anpassats för studerande med intellektuella funktionsnedsättningar. Jämställdhetsgrupperna på respektive skola har erbjudits stöd och handledning i sitt arbete med att utforma jämställdhetsplaner och upprätta handlingsplaner vid sexuella trakasserier.

Några av slutsatserna från 2013:

  • Eleverna har väldigt olika förkunskaper från högstadiet.
  • Fördomar och okunskap kring våldtäkt – t ex görs skillnad mellan överfallsvåldtäkt och andra våldtäkter, där det senare ses som mindre allvarligt.
  • Jämställdhetsarbete är en långsiktig process som måste få ta tid och resurser. Punktinsatser leder inte till verklig förändring.
  • Lagen som reglerar att skolorna ska ha jämställdhetsplaner kom 2005 men det har inte följts upp huruvida skolorna faktiskt följt den lagen, förrän nu.