Under projektperioden har anpassade workshopar om Fair Sex hållits med ungdomarna på yrkesträningsprogrammet (YTP) vid Ålands yrkesgymnasium. YTP riktar sig till elever i behov av särskilt stöd, ofta på grund av olika former av intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Under 2013 lades extra resurser på att anpassa workshoparna till dessa ungdomar med hjälp av en extern konsult. Konsulten utbildade projektpersonalen och höll höll en öppen föreläsning för personal och tjänstepersoner som jobbar med människor med IF. 

pabank_farg

Bild: Hanna Stenman

Stigmatiseringen av personer med IF är stor, inte minst i relation till sex och sexualitet och personer med IF möts ofta av fördomar och föreställningar att de skulle vara antingen asexuella eller översexuella. Vissa förutsättningar ser annorlunda ut för personer med IF, emellertid är känslor, nyfikenhet och mycket annat det samma som för alla andra. För många unga är vänner den främsta källan till information om sex, kroppen och känslor. För unga med IF kan det leda till begränsad tillgång till information, då de ofta har en begränsad vänskapskrets och ett socialt kontaktnät som i första hand består av familj, anställda på boenden och skolpersonal. Detta i kombination med att många unga med IF får bristande sexualundervisning i skolan, gör att gruppen har mindre möjligheter till ett positivt sexualliv. Personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar löper också en ökad risk att bli utsatta för övergrepp och den fysiska integriteten är inte alltid självklar då många får hjälp med intima delar av vardagslivet. Det är med andra ord viktigt att inkludera ungdomar med IF i diskussioner om ömsesidighet, kommunikation och gränsdragning. 

Workshopen för eleverna på YTP har fokuserat mer på en positiv sexualsyn, känslor och gränsdragningar, snarare än på gråzoner och övergrepp. Att möta en grupp ungdomar som knappt haft någon sexualundervisning och prata om sex utifrån ett perspektiv som inte är tillämpbart på deras verklighet och att dessutom prata om faror i form av våldtäkt, var inte en önskvärd ingång. Enligt de experter på området, som vi tagit hjälp av, är det första steget snarast att ge ungdomar med IF kunskap om kroppen och sexualitet, snarare än att prata om faror i relation till sex. 

Workshoparna med eleverna på YTP bör ses som pilotworkshopar. Metodologiskt kan vi notera att trots att vi anpassat upplägget och övningarna så hade det varit lämpligt att använda bilder i större utsträckning, då abstrakta resonemang kan vara svåra att ta till sig för personer med vissa former av IF. Lärdomar vi dragit från arbetet är att samtal om gränsdragningar och kroppen bör föras löpande med unga med IF och att workshopar av det slag som Fair Sex erbjudit snarast bör fungera som ett komplement.

För mer information:

Funkisprojektet
En verksamhet som drivs av RFSL Stockholm och RFSL Förbundet med syfte att motverka förtryckande normer kopplat till funktionsvariationer, sexualitet och könsidentitet. Erbjuder också utbildingar. Läs om projektet.

Hemligheter kända av många
En bok som handlar om hur det är att leva med personlig assistans och frågor som berör kärlek, relationer, sex och personlig assistans. Boken är framtagen av förbundet unga rörelsehindrade. Ladda ner boken som pdf.

När känslan tar över…
Om utvecklingsstörning och sexualitet, riktat till personer som jobbar med funktionsnedsatta. Teori och exempel varvas med diskussionsfrågor. Boken är skriven av Margareta Nordeman och gavs ut 2005. På Åland finns boken att låna på Ålands fredsinstituts bibliotek.

Får jag lov?
”Får jag lov?” – Om sex och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning är den fullständiga titeln på den här boken av Lotta Löfgren-Mårtenson. Boken bygger på intervjuer med ungdomar med funktionshinder, anhöriga och personal. På Åland finns ”Får jag lov?” att låna på Handicampen och på Jomalas kommunbibliotek.

Sex för alla
Ett projekt som drivs av RFSU Malmö och som riktar sig till personer med IF.
Läs om projektet.

Om sexualitet och funktionsnedsättningar
Länk till RFSU:s sida om sex och olika typer av funktionsnedsättningar.

Så funkar sex
Sidan Så funkar sex riktar sig till människor som lever med funktionsnedsättning av olika slag, den har bland annat information på lätt svenska och

Mitt funktionshinder
Länk till sidan mittfunktionshinder.se som innehåller information om kärlek och sex och utgår från personer med olika typer av funktionsnedsättningar.